Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu ze strany spotřebitele

U zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník, který je spotřebitelem, právo do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit.

Oznámení o odstoupení musí být odesláno provozovateli písemně nejpozději  14. kalendářní den ode dne převzetí zboží zákazníkem či jím pověřenou osobou. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je považován nejbližší následující pracovní den. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, který je k dispozici na internetových stránkách provozovatele. Oznámení o odstoupení může být zasláno na adresu sídla provozovatele či na jeho emailovou adresu lucie.slebodova@ostravskareklama.cz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy dle tohoto článku, je povinen zaslat nebo předat zboží provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy. Zboží vrácené na dobírku nebude provozovatelem převzato. Náklady na vrácení zboží (balení, doprava) nese spotřebitel.  Zboží musí být zasláno na adresu Ostravská reklama, Vrbka 182/15, Ostrava-Krásné Pole  725 26.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel spotřebiteli všechny přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým byly tyto částky uhrazeny, jiným způsobem pouze se souhlasem zákazníka. Peněžní prostředky budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než je zboží předáno zpět provozovateli.

Spotřebitel odpovídá provozovateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.  V případě, že je vrácené zboží poškozeno i jen částečně, může provozovatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel může dále uplatnit právo na náhradu nákladů vynaložených na uvedení zboží do původního stavu. Spotřebitel souhlasí, aby si provozovatel tuto škodu započetl na část vrácené kupní ceny spotřebiteli a vrátil spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem, zejména v případě smluv, jejímž předmětem je:

a) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele;

b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c) zboží, které je v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

d) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obalů;  

e) dodávka jídla a nápojů.
  

Odpovědnost z vad / záruka za jakost

Odpovědnost za vady prodávaného zboží se řídí platnou legislativou, zejména občanským zákoníkem a v případě spotřebitele též zákonem o ochraně spotřebitele. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží.

Odpovědnost provozovatele za vady

Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy provozovatele / výrobce
  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, kvůli které byla nižší cena poskytnuta, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy věci. 

 Uplatnění reklamace

Uplatnění nároků z vad zboží je podmíněno doložením nákupu zboží u provozovatele, čehož důkazem je zejména doklad o koupi zboží (faktura).  Zákazník zašle nebo po předchozí dohodě doručí zboží osobně na adresu provozovatele Ostravská reklama, Vrbka 182/15, Ostrava-Krásné Pole 725 26, v obou případech spolu s písemným popisem závady, kopií faktury, zpáteční adresou a bankovním spojením pro případ vrácení kupní ceny. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Odpovědnost za vady nelze uplatnit na zboží poskytnuté jako dárek k objednávce zdarma.

Lhůty pro vyřízení reklamace

Reklamace uplatňovaná spotřebitelem bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Práva z vadného plnění/ vad zboží

Práva a povinnosti vyplývající z vad zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Nemá-li věc vlastnosti uvedené výše, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.  Doba pro uplatnění práv z vadného plnění je zkrácena na polovinu při koupi již použitého zboží. Pokud je na  obale, v návodu nebo v reklamě uvedena doba použitelnosti delší, lze vady uplatňovat po tuto dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Ostatní zákonná práva nejsou uplatněním práv z odpovědnosti za vady dotčena.

Vyřízení reklamace

Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jím uvedenou adresu, případně dohodnou-li se na tom smluvní strany, nachystáno k vyzvednutí v prodejně provozovatele, o čemž bude zákazník informován telefonicky či emailem. Bude-li reklamace vyřízena odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny, případně slevou z ceny, budou peněžní prostředky zaslány na bankovní účet poskytnutý pro tyto účely zákazníkem.

Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu provozovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i způsob vyřízení (provedení opravy a dobu jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).

Zpět do obchodu