Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Ostravská reklama

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu https://ostravskareklama.cz/ a zákazníka a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem.

Obsah:

1.      Smluvní strany

2.      Cena zboží, objednání, platby, doručení zboží a převzetí zboží zákazníkem

3.      Možnost vrácení zboží bez udání důvodu ze strany spotřebitele

4.      Odpovědnost za vady / záruka za jakost

5.      Autorská práva/ práva k duševnímu vlastnictví

6.      Zpracování osobních údajů

7.      Závěrečná ustanovení 

1.      Smluvní strany

Provozovatel (prodávající)

Provozovatelem internetového obchodu ostravskareklama.cz je Lucie Šlebodová se sídlem Nad Mlýnkem 1171, Ostrava-Krásné Pole, 725 26, IČ: 75350475,  DIČ: CZ8156265590email  lucie.slebodova@ostravskareklama.cz (dále jen „provozovatel“)

Zákazník (kupující)

Osoba, která zašle objednávku prostřednictvím internetového obchodu ostravskareklama.cz (dále jen „e-shop“) a uzavře tak s provozovatelem kupní smlouvu. 

Spotřebitel

Spotřebitelem je pouze zákazník - fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.      Cena zboží, objednání, platby, doručení zboží a převzetí zboží zákazníkem.

Cena zboží

Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou konečné včetně DPH (provozovatel je plátcem DPH).  Rozhodující je vždy cena platná v okamžiku odeslání objednávky.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Objednávku vybraného zboží odešle zákazník kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.  Až do odeslání objednávky má zákazník možnost kontrolovat, měnit či opravovat zadávané údaje.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odeslaná objednávka je závazná. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost si objednávku vytisknout. Kopie objednávky bude zaslána na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Pokud se informace o odeslání objednávky z technických důvodů nezobrazí, případně kopie objednávky na emailovou adresu nebude doručena, v nejbližším možném termínu zákazník kontaktuje provozovatele za účelem ověření přijetí objednávky provozovatelem. 

V případě nejasností má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení odeslané objednávky u zboží označeného jako „momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným obdobným zbožím, případně zákazník nabídnutou náhradu neakceptuje.  Provozovatel bude o této skutečnosti zákazníka informovat. Byla-li cena za nedostupné zboží uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, z něhož byla platba provedena. Zákazník výslovně potvrzuje, že akceptuje tuto možnost zrušení objednávky ze strany provozovatele. 

Způsob platby:

Zákazník provede platbu předem převodem na účet provozovatele (číslo účtu 670100-2208947972/6210, vedený u mBank BRE Bank S.A.), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání celkové částky (včetně poštovného a balného) na účet provozovatele bude zboží odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. Dobírka není možná.

Zboží je možno osobně vyzvednou v provozovně provozovatele na adrese: Vrbka 182/15, Ostrava-Krásné Pole, 725 26. Při osobním vyzvednutí zboží je nutné sdělit číslo objednávky.

Neuhradí-li zákazník cenu zboží a poštovného nejpozději do 7 dnů od uskutečnění objednávky (uzavření kupní smlouvy), má provozovatel právo od kupní smlouvy odstoupit, o čemž bude zákazníka informovat prostřednictvím poskytnutého emailu. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je považován nejbližší následující pracovní den. To neplatí v případě, že je objednané zboží momentálně nedostupné, v takovém případě běží 14 denní lhůta pro úhradu od okamžiku, kdy bylo zákazníkovi doručeno emailem oznámení o dostupnosti zboží.

Lhůta pro dodání zboží:

Termín expedice zboží je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží, které je skladem, se pohybuje doba odeslání do 7 pracovních dnů od úhrady ceny zboží a poštovného provozovateli. V případě zboží, které není skladem, jedná se především o textil, je dodací lhůta delší - 15-20 pracovních dnů.  V některých případech, např. v případě náhlého výpadku skladových zásob našeho dodavatele (týká se zboží na objednávku), se může dodací lhůta zcela výjimečně prodloužit, v tom případě nabídneme zákazníkovi alternativu daného produktu (jiná barva, střih apod.), možnost vrácení peněz za daný produkt nebo zakázku řešíme individuálně dle dohody.

Způsob doručení zboží

Zboží v rámci ČR bude zasláno prostřednictvím České pošty (dále jen “dopravce”). Poštovné a balné činí po celé ČR 99 Kč. Pro zákazníky ze zahraničí účtujeme poštovné individuálně. Zboží bude zasláno na adresu uvedenou zákazníkem pro tento účel v objednávce.

Převzetí zboží

V případě zjištění poškození zboží po převzetí zásilky je zákazník povinen v den převzetí zásilky kontaktovat Českou poštu (osobně na pobočce) s reklamací, jakož i provozovatele, s nímž dohodne další postup.

Doba, po kterou je zásilka uložena u dopravce, se řídí podmínkami dopravce. Nevyzvedne-li si zákazník zboží ve stanovené lhůtě a zásilka bude z tohoto důvodu vrácena provozovateli, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží převodem zpět na účet (cena poštovného a balného nebude vrácena). Opakované odeslání zboží je možné pouze pod podmínkou uhrazení ceny opakované dopravy ve výši 99 Kč předem.

 3.      Možnost vrácení zboží bez udání důvodu ze strany spotřebitele

U zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník, který je spotřebitelem, právo do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit.

Oznámení o odstoupení musí být odesláno provozovateli písemně nejpozději  14. kalendářní den ode dne převzetí zboží zákazníkem či jím pověřenou osobou. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je považován nejbližší následující pracovní den. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, který je k dispozici na internetových stránkách provozovatele. Oznámení o odstoupení může být zasláno na adresu sídla provozovatele či na jeho emailovou adresu lucie.slebodova@ostravskareklama.cz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy dle tohoto článku, je povinen zaslat nebo předat zboží provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy. Zboží vrácené na dobírku nebude provozovatelem převzato. Náklady na vrácení zboží (balení, doprava) nese spotřebitel.  Zboží musí být zasláno na adresu provozovny: Ostravska reklama, Vrbka 182/15, Ostrava-Krásné Pole.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel spotřebiteli všechny přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým byly tyto částky uhrazeny, jiným způsobem pouze se souhlasem zákazníka. Peněžní prostředky budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než je zboží předáno zpět provozovateli.

Spotřebitel odpovídá provozovateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.  V případě, že je vrácené zboží poškozeno i jen částečně, může provozovatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel může dále uplatnit právo na náhradu nákladů vynaložených na uvedení zboží do původního stavu. Spotřebitel souhlasí, aby si provozovatel tuto škodu započetl na část vrácené kupní ceny spotřebiteli a vrátil spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem, zejména v případě smluv, jejímž předmětem je:

a) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele;

b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c) zboží, které je v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

d) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obalů;  

e) dodávka jídla a nápojů.
 

 4.       Odpovědnost z vad / záruka za jakost

Odpovědnost za vady prodávaného zboží se řídí platnou legislativou, zejména občanským zákoníkem a v případě spotřebitele též zákonem o ochraně spotřebitele. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží.

Odpovědnost provozovatele za vady

Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

·       má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží

a na základě reklamy provozovatele / výrobce

·       zboží se hodí k účelu, který pro její použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

·       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno

podle smluveného vzorku nebo předlohy

·       zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

·       a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, kvůli které byla nižší cena poskytnuta, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy věci. 

Uplatnění reklamace

Uplatnění nároků z vad zboží je podmíněno doložením nákupu zboží u provozovatele, čehož důkazem je zejména doklad o koupi zboží (faktura).  Zákazník zašle nebo po předchozí dohodě doručí zboží osobně na adresu provozovny: Ostravská reklama, Vrbka 182/15, Ostrava-Krásné Pole, 725 26,  v obou případech spolu s písemným popisem závady, kopií faktury, zpáteční adresou a bankovním spojením pro případ vrácení kupní ceny. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Odpovědnost za vady nelze uplatnit na zboží poskytnuté jako dárek k objednávce zdarma.

Lhůty pro vyřízení reklamace

Reklamace uplatňovaná spotřebitelem bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Reklamace uplatňovaná podnikatelem bude vyřízena v co nejkratší lhůtě.

Práva z vadného plnění/ vad zboží

Práva a povinnosti vyplývající z vad zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Nemá-li věc vlastnosti uvedené výše, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.  Doba pro uplatnění práv z vadného plnění je zkrácena na polovinu při koupi již použitého zboží. Pokud je na  obale, v návodu nebo v reklamě uvedena doba použitelnosti delší, lze vady uplatňovat po tuto dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Ostatní zákonná práva nejsou uplatněním práv z odpovědnosti za vady dotčena.

Vyřízení reklamace

Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jím uvedenou adresu, případně dohodnou-li se na tom smluvní strany, nachystáno k vyzvednutí v prodejně provozovatele, o čemž bude zákazník informován telefonicky či emailem. Bude-li reklamace vyřízena odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny, případně slevou z ceny, budou peněžní prostředky zaslány na bankovní účet poskytnutý pro tyto účely zákazníkem.

Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu provozovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i způsob vyřízení (provedení opravy a dobu jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).

 5.      Autorská práva / práva k duševnímu vlastnictví

Zboží zobrazené a nabízené v e-shopu je chráněno autorským zákonem a může být chráněno dalšími právy jejich autorů, případně vlastníků licencí. Názvy a jiná označení výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami podléhajícími ochraně podle platných právních předpisů.  Zobrazené a zakoupené zboží či jeho části je zakázáno jakýmkoliv způsobem reprodukovat či přeprodávat, není-li výslovně sjednáno jinak. Porušení práv k duševnímu / průmyslovému vlastnictví může být postihováno podle platných právních předpisů.

Jakékoliv informace, fotografie a vyobrazení zboží na stránkách e-shopu je zakázáno dále kopírovat pro jakékoliv veřejné použití.

 6.      Zpracování osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu na ochranu osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena kupní smlouva a že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení objednávky, případně uplatnění nároků z vad zboží, a to po dobu nezbytně nutnou, případně po dobu stanovenou platnými právními předpisy (archivace účetních dokladů).   

 Zákazník má možnost vytvořit si v  e-shopu svůj zákaznický účet, a to prostřednictvím registrace. V takovém případě bude provozovatel zpracovávat osobní údaje zákazníka po dobu neurčitou (a to včetně informace o historii a stavu objednávek) a umožní zákazníkovi přihlášení do zákaznického účtu pouze prostřednicvím zvoleného jména a hesla. Provozovatel neodpovídá za zneužití hesla. Zákazník je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit.

Zákazník souhlasí, že provozovatel je oprávněn poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, adresu a emailovou adresu) zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb zákazníkovi, a to po dobu neurčitou. Tento souhlas je zákazník oprávněn kdykoliv odvolat zasláním zprávy na emailovou adresu lucie.slebodova@ostravskareklama.cz. V takovém případě nebudu provozovatel tyto údaje pro tento účel nadále zpracovávat.

Osobní údaje zákazníka budou uchovávány zabezpečené proti zneužití na serverech Prodávajícího a nebudou poskytnuty žádným třetím stranám s výjimkou dopravce zboží, a to v nezbytném rozsahu. 

Zákazník má právo na informaci o osobních údajích o něm zpracovávaných, jakož i právo na opravu svých údajů. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.  V případě, že se zákazník domnívá, že provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či v rozporu s platnými právními předpisy, má právo žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zákazník má dále právo požádat provozovatele o výmaz jeho osobních údajů, v takovém případě bude provozovatel osobní údaje zákazníka nadále zpracovávat výlučně v rozsahu požadovaném právními předpisy. V případě jakýchkoliv problémů má zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 7.     Závěrečná ustanovení

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí zákazník sám (internetové a telefonní poplatky).

Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoliv měnit a doplňovat; uzavřená kupní smlouva se vždy řídí podmínkami platnými ke dni odeslání elektronické objednávky zákazníkem. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, její obsah je archivován v elektronické podobě a není zákazníkovi přístupný.

Stížnosti týkající se kupní smlouvy budou vyřizovány prostřednictvím emailu lucie.slebodova@ostravskareklama.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti zašle provozovatel na emailovou adresu zákazníka. Spory z uzavřené kupní smlouvy, nebudou-li vyřešeny dohodou stran, lze uplatňovat soudní cestou.

Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5. 2018